oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO

Nowe sankcje w ustawie o VAT

Od dnia 1 stycznia 2017 roku weszły w życie liczne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Dzisiaj o jednej z nich. Mianowicie, o rzetelności deklaracji podatkowej VAT i sankcjach przewidzianych za uchybienia.

Sankcje za wadliwe sporządzenie deklaracji przewidziane są w trzech wysokościach: 

 • 20%,

 • 30%,

 • 100%.

- wysokości zobowiązania zaniżonego wobec urzędu lub zawyżenia kwoty do zwrotu przez urząd lub zawyżenia kwoty do rozliczenia w następnych miesiącach.


Sankcja 30%

Sankcja w wysokości 30% będzie wymierzana w sytuacjach gdy organ kontroli organ podatkowy stwierdzi, że w złożonej deklaracji podatnik wykazał:

 •  zaniżoną kwotę zobowiązania podatkowego,

 •  zawyżoną kwotę zwrotu podatku, 

 •  zawyżoną kwotę podatku naliczonego do rozliczenia w następnych okresach,

 • zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego, nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego;

W sytuacji wyżej przedstawionej, organ podatkowy:

 • określi odpowiednio wysokość wadliwie ustalonych kwot w prawidłowej wysokości

 •  oraz ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, lub zawyżenia zwrotu podatku, lub zawyżenia podatku naliczonego do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.


Sankcji będzie można uniknąć:

 • jeśli podatnik złoży odpowiednią deklarację podatkową, lub korektę deklaracji podatkowej,

 • oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej.

Sankcja nie będzie naliczana także w przypadku:

 • popełnienia w składanej deklaracji oczywistych omyłek lub błędów rachunkowych,
 • podatek należny lub podatek naliczony za dany okres rozliczeniowy zostanie ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeśli nastąpi to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej.

 

Sankcja nie obowiązuje w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

 

Sankcja 20%

Wysokość sankcji wyniesie 20% kwoty zaniżenia/zawyżenia VAT, jeśli:

 • po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego,

 • podatnik skoryguje dokonane pierwotnie rozliczenie podatku poprzez złożenie korekt deklaracji uwzględniających wszystkie stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości

 • i jednocześnie wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego wynikającą ze skorygowanej deklaracji lub zwróci nienależnie otrzymaną kwotę zwrotu podatku lub różnicy podatku.

Tak samo rozwiązywane będą sytuacje, gdy po zakończeniu kontroli podatkowej lub w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego podatnik złoży deklarację (której nie złożył w obowiązującym terminie) i wpłaci jednocześnie kwotę zobowiązania podatkowego.

 

Sankcja 100%

W przypadku:

 • świadomego uczestnictwa podatnika w oszustwach podatkowych i

 • osiągania nieuprawnionych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa

 

przewidziano najwyższą sankcję, wynoszącą 100% kwoty zawyżenia/zaniżenia podatku. Nastąpi to bez względu na to, czy podatnik sam skoryguje deklarację, czy też określenia odpowiednich kwot dokona organ podatkowy.


Sytuacje wyżej nakreślone będą miały miejsce  gdy zawyżona kwota podatku naliczonego wykazana przez podatnika w deklaracji podatkowej będzie wynikała z faktur:

 • wystawionych przez podmiot nieistniejący,

 • stwierdzających czynności, które nie miały miejsca,

 • podających kwoty niezgodne z rzeczywistością w całości bądź w części (sankcje obejmą wówczas tylko konkretną część, która będzie niezgodna z prawdą),

 • potwierdzających czynności, określanych jako czynności pozorne, mające na celu obejście przepisów (przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego).

 

Sankcji w VAT nie stosuje się do okresów rozliczeniowych przypadających przed dniem 1 stycznia 2017 roku.

Opracowano na podstawie: Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, z dnia 1 grudnia 2016 roku

autor: Paweł Loose prawnik redaktor serwisu www.oswoicpodatki.pl

konsultacja: Izabela Szymańska doradca podatkowy

Gdańsk, dnia 17 lutego 2017 roku


drukuj wyślij emailem