oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO

Umowy zlecenia od stycznia 2017 roku

Kilka słów o umowie zlecenia i powszechnie spotykanej umowie o świadczenie usług.

Typowa umowa zlecenia uregulowana w Kodeksie cywilnym, obejmuje wyłącznie czynności prawne. Istnieją jednak tzw. umowy nienazwane ( w Kodeksie cywilnym), do których stosuje się przepisy o zleceniu.

I tak, w praktyce posługujemy się określeniem „umowa-zlecenie” na oznaczenie umowy o świadczenie usług.  Umowa może być zawarta z osobą fizyczną, wówczas Zleceniodawca z mocy prawa staje się płatnikiem podatku dochodowego i ewentualnych składek na ubezpieczenie społeczne, lub z przedsiębiorcą. W tej drugiej sytuacji zobowiązania budżetowe rozlicza przedsiębiorca.

Typowa umowa zlecenia uregulowana w Kodeksie cywilnym obejmuje wyłącznie czynności prawne.

Najistotniejsze zmiany od stycznia 2017 roku:

  •  wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umowy zlecenia, która w 2017 roku wyniesie 13 zł,

Minimalna stawka godzinowa będzie co roku rewaloryzowana. Stosować ją będziemy do zleceń zawieranych zarówno z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej,  jak i z przedsiębiorcami, o ile sami nie zatrudniają pracowników, ani też nie współpracują ze zleceniobiorcami. Nie będzie jednak odnosiła się do wszystkich umów – nie obejmie np. tych, w których wynagrodzenie określono prowizyjnie, o ile zostaną spełnione dodatkowe warunki ustawowe.

  •  ustalenie kary dla zleceniodawcy w wysokości  od 1.000 zł do 30.000 zł w przypadku, gdy zleceniodawca wypłacił zleceniobiorcy wynagrodzenie według stawki niższej niż obowiązująca minimalna w danym roku,
  •  obowiązek potwierdzania  liczby godzin objętych zleceniem,

Strony umowy zlecenia, w umowie zlecenia, określają sposób potwierdzania liczby godzin objętych zleceniem. Rekomenduję, aby przyjmować praktyczne rozwiązanie polegające na tym, aby zleceniobiorca każdorazowo do rachunku dołączał wykaz przepracowanych godzin. Zapis o tym   sposobie ewidencjonowania godzin powinien znaleźć się w umowie zlecenia.

  • obowiązek wypłaty kwoty wynikającej ze stawki minimalnej nie rzadziej niż raz w miesiącu przy umowach zawieranych na okresy przekraczające miesiąc,

Dotychczas, w przypadku zawarcia dłuższej niż miesiąc umowy zlecenia, strony mogły umówić się, że wypłata będzie jednorazowa, po wykonaniu zlecenia. Od stycznia 2017 roku jest to niemożliwe. Wypłata wynagrodzenia powinna mieć miejsce każdorazowo, co najmniej raz w miesiącu.

  • zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej przez zleceniobiorcę i zakaz przeniesienia tego prawa na inną osobę,
  • wyłączenie możliwości wypłacania wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej w innej formie niż pieniężna (np. jako możliwość korzystania z usług zleceniodawcy),
  • obowiązek przechowywania przez zleceniodawcę dokumentacji związanej z określeniem sposobu potwierdzania przepracowanego czasu oraz samym potwierdzaniem liczby godzin wykonania umowy przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne,


UWAGA!

Nowe rozwiązania będą miały zastosowanie do wszystkich umów – również tych zawartych przed 2017 rokiem. Wobec tego, umowy takie powinny być aneksowane o zapisy dotyczące sposobu potwierdzania przepracowanych godzin. Stawka godzinowa od stycznia 2017 roku, również w stosunku do umów sprzed 2017 roku powinna wynosić przewidziane minimum tj. 13 zł brutto.

Izabela Szymańska doradca podatkowy

Gdańsk, dnia 5 grudnia 2017 roku

 

 


drukuj wyślij emailem