oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO

 

PODATEK   TO :

p u b l i c z n o p r a w n e,   n i e o d p ł a t n e,   p r z y m u s o w e   oraz   b e z z w r o t n e

świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. 

Podstawa prawna w/w definicji określona została w Ustawie Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Przytoczona definicja nie pozostawia złudzeń co do tego, że podatek, to  d a n i n a   a d m i n i s t r a c y j n a,   nakładana przez państwo, z której samodzielnie uwolnić się nie można. Jest to obowiązek świadczenia na rzecz państwa, bez świadczenia wzajemnego z jego strony. Ponieważ podatek ma charakter bezzwrotny, państwo na rzecz którego świadczymy, nie jest nam nic dłużne. Podatku jako obowiązku nie można ustalić w drodze cywilnoprawnego porozumienia, albowiem :                           

o b o w i ą z e k     p o d a t k o w y   w i n i e n   w y n i k a ć   w p r o s t   z   p r z e p i s ó w   p r a w a. 

Nakładanie podatków przez państwo jest jednym z atrybutów wykonywania władzy państwowej. Dzieje się to,  poprzez uchwalanie ustaw podatkowych o konkretnej treści. 

Litera prawa stosowana jest przez administrację państwową, czyli organy podatkowe : urzędy skarbowe i izby skarbowe.  Nad zgodnością z prawem decyzji podatkowych, wydawanych przez organy podatkowe, czuwają sądy administracyjne.

W chwili, gdy przepis prawa podatkowego jest indywidualizowany przez organ podatkowy wobec konkretnego podatnika ,   mamy do czynienia z procesem zastosowania prawa podatkowego. Upoważniony organ podatkowy, ustala konsekwencje prawne zaistniałego stanu faktycznego.

Organ podatkowy to czynnik ludzki. To człowiek, wyposażony z racji zajmowanego stanowiska, w kompetencje prawne prowadzenia spraw z zakresu prawa podatkowego, a w szczególności postępowania podatkowego. Zasady postępowania podatkowego, obowiązujące instytucje stosujące prawo, a więc również organy podatkowe, zostały określone w ustawie zasadniczej jaką jest Konstytucja RP, oraz w ustawie Ordynacja podatkowa. Warto zapoznać się z ich treścią, ponieważ mogą one stanowić narzędzie obrony swoich praw przez podatnika. Zasady zostały przytoczone w linkach, po lewej stronie niniejszego tekstu.   

Podkreślam, że są to reguły zapisane w aktach prawnych o randze ustawy zasadniczej jak Konstytucja, bądź ustawy zwykłej jaką jest Ustawa Ordynacja podatkowa. Każdy podatnik może oczekiwać, może wymagać od organu podatkowego, poszanowania przysługujących mu  praw i stosowania obowiązujących zasad, w odniesieniu do swojej, konkretnej sprawy podatkowej.

autor : Izabela Szymańska

01 października 2012 roku 


drukuj wyślij emailem