oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO
USTAWA ORDYNACJA PODATKOWA Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU
 
Art. 123.

§ 1. Organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

§ 2. Organ podatkowy może odstąpić od zasady przewidzianej w § 1, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 200 § 2 pkt 2. 
 
Art. 200.
 
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się:
2) w sprawach zabezpieczenia i zastawu skarbowego.
 
01 października 2012 roku

drukuj wyślij emailem