oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO

Umowa pożyczki została uregulowana w kodeksie cywilnym.

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych powinna być stwierdzona pismem.

Roszczenie z tytułu pożyczki przedawnia się z upływem lat dziesięciu, obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym. Dziesięcioletni okres przedawnienia ulega skróceniu do lat trzech, jeżeli pożyczka zostanie udzielona w ramach działalności gospodarczej.

Zasadą jest, że udzielenie pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Istnieje możliwość zwolnienia z tego podatku umów zawieranych w rodzinie, jeżeli spełnione zostaną określone warunki wynikające z przepisów. 

Przede wszystkim, umowa musi być zawarta pomiędzy osobami  najbliższymi do których ustawa zalicza:

 • małżonka,
 • zstępnych, czyli dzieci, wnuki i prawnuki,
 • wstępnych, czyli rodziców, dziadków i pradziadków,
 • rodzeństwo,
 • macochę i ojczyma,
 • pasierba.     
UWAGA! - powyższy katalog osób nie jest tożsamy z tzw. pierwszą grupą podatkową z ustawy o spadkach i darowiznach.
 
Kolejne warunki, których spełnienie jest niezbędne do objęcia pożyczki zwolnieniem to:
 • wpłata pożyczki winna nastąpić na rachunek bankowy biorącego pożyczkę, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, a biorący pożyczkę może ten fakt udowodnić posiadanym dokumentem,
 • biorący pożyczkę złoży właściwemu organowi podatkowemu odpowiednią deklarację na podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14-tu dni od daty dokonania czynności.  
Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje brak możliwości zastosowania zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych. Biorący pożyczkę będzie zobowiązany zapłacić podatek w wysokości 2 % od wartości pożyczki, pomniejszonej o kwotę 9.637 zł.
 
Podstawa prawna: art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
Oprócz zwolnienia wyżej zaprezentowanego funkcjonuje jeszcze podstawowa wersja ulgi dla osób zaliczanych do tzw. pierwszej grupy podatkowej, czyli:
 • małżonka,
 • zstępnych, czyli dzieci, wnuków i prawnuków,
 • wstępnych, czyli rodziców, dziadków i pradziadków,
 • rodzeństwa,
 • macochy i ojczyma,
 • pasierba,
 • teściów.   
Jeżeli kwota pożyczek udzielonych w ciągu ostatnich pięciu lat podatkowych nie przekracza łącznie wartości 9.637 zł dla osób pozostających z dającym pożyczkę w bliskim pokrewieństwie co oznacza objętych I grupą podatkową, to również stosujemy zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 
Podstawa prawna: art. 9 pkt 10 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
Stan prawny na dzień 06 listopada 2013 roku.
 
 

drukuj wyślij emailem