oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO

 

Dziedziczenie to przejście ogółu praw i obowiązków zmarłego na jedną lub kilka osób.

Dziedziczyć można na podstawie testamentu - wówczas spadkodawca decyduje o tym, kto i na jakich zasadach uzyska prawo do spadku, lub na podstawie ustawy - tzw. dziedziczenie ustawowe.

W każdym z przypadków spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Jest to moment, w którym spadkobierca nabywa spadek. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. 

Spadkobierca może przyjąć spadek w dwojaki sposób. Sposób przyjęcia jest kluczowy dla określenia odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe.

Pierwszy sposób polega na objęciu masy majątkowej z pełną  odpowiedzialnością za długi spadkowe. Jest to tzw. przyjęcie proste. Drugi sposób, to przyjęcie spadku z ograniczeniem tej odpowiedzialności do wysokości aktywów spadku - tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi.

 Spadkobierca może też spadek odrzucić.

Jeżeli spadkobierca nie złoży oświadczenia w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania będzie to jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku.

Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w w/w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Aby uzyskać możliwość rozporządzania prawami własności nabytymi w spadku, należy wszcząć kroki w celu uzyskania stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Tylko na podstawie takich dokumentów można udokumentować swoje prawo do spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku wydaje sąd na wniosek osoby zainteresowanej. Dokument poświadczający dziedziczenie sporządza notariusz.

Dziedziczenie na podstawie testamentu.

Przy dziedziczeniu z testamentu, o powołaniu do spadku decyduje wola spadkodawcy. Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. 

Jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych. 

W przypadku, gdy spadkodawca sporządził testament i przeznaczył określonej osobie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę uznaje się za spadkobiercę powołanego do całego spadku.

Spadkodawca może w testamencie zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Jest to tzw. zapis zwykły. Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę. Jest to tzw.dalszy zapis. Zapisobierca nie jest spadkobiercą, ale z chwilą otwarcia spadku uzyskuje roszczenie do spadkobiercy lub zapisobiercy o wykonanie zapisu.

Jeżeli spadkodawca pominie najbliższych krewnych, to wówczas mogą oni skorzystać z tzw. zachowku. Prawo do zachowku mają zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy. 

Dziedziczenie na podstawie ustawy.

Dziedziczenie ustawowe może mieć zastosowanie do całości spadku i zachodzi wtedy, gdy spadkodawca w ogóle nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. 

Co do zasady, dziedziczenie ustawowe może wystąpić tylko do części spadku. Ma to miejsce wówczas, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą. 

autor : Izabela Szymańska doradca podatkowy nr wpisu 01008

01 października 2012 roku

 

 

 

 


drukuj wyślij emailem