oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO
Wiadomości podatkowe
Opodatkowanie pieniędzy i rzeczy przekazywanych podopiecznym fundacji i stowarzyszeń

Opodatkowanie pieniędzy i rzeczy  przekazywanych podopiecznym fundacji i stowarzyszeń.

Organizacje pozarządowe typu fundacje i stowarzyszenia w ramach swoich celów statutowych, częstokroć przekazują swoim konkretnym podopiecznym, pomoc rzeczową lub finansową. Może to być, przykładowo refundacja leków, pieniądze na zakup sprzętu do rehabilitacji lub przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,  bądź też konkretna rzecz np. wózek inwalidzki. Powszechnym zjawiskiem jest też, prowadzenie tzw. subkont bankowych przypisanych konkretnym podopiecznym, na których gromadzone są wpływy z 1% lub inne darowizny dedykowane konkretnej osobie. W opisanej sytuacji, fundacja lub stowarzyszenie zobowiązuje się wypełnić wolę darczyńcy poprzez przekazanie właściwemu podopiecznemu darowanych kwot. Niestety tego typu pomoc, jeżeli dokonywana jest przez organizację w formie darowizny, to nie korzysta ze zwolnień podatkowych.

Poprzez umowę darowizny (zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego), darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Czyli darowizna to świadczenie dobrowolne, nieodpłatne, nieekwiwalentne. Jeżeli pieniądze lub rzeczy przekazywane są podopiecznemu w ten właśnie sposób, to wówczas podlegają one opodatkowaniu  zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku ( t.j. Dz.U. z 2009 roku, Nr 93, poz. 768 z późn. zmianami).  Obowiązek zapłaty podatku oraz złożenia odpowiedniego druku, ciąży na obdarowanym - na podopiecznym, który darowiznę otrzymał. W stosunku do organizacji, udzielającej darowizny, podopieczny pozostaje w tzw. III grupie podatkowej, co oznacza, że jeżeli w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych (wstecz licząc), zsumowane kwoty darowizn od tego samego darczyńcy przekroczyły kwotę wolną od podatku tj. 4.902 zł ( kwota aktualna na dzień 11 września 2014 roku), to nadwyżkę ponad kwotę wolną należy opodatkować.

Należy jednak mieć na uwadze, że organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej. Ważnym jest, aby tego rodzaju działalność była wpisana do statutu organizacji. Jeżeli świadczenie na rzecz podopiecznego nie będzie darowizną, tylko udzieleniem pomocy społecznej podopiecznemu, to możliwe jest zwolnienie tego typu świadczenia z podatku. Taki rodzaj zwolnienia przewiduje art. 21 ust.1 pkt 79 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (t.j Dz.U. z 2010 roku, Nr 51, poz.307 z późn. zmianami). Ponieważ przepisy podatkowe nie zawierają definicji pomocy społecznej, to należy posiłkować się zapisem w Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (j.t. Dz.U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami), zgodnie z którym pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać same, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując na zasadzie partnerstwa miedzy innymi z organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

Reasumując, to jakim podatkiem są opodatkowane, bądź zwolnione z opodatkowania,  świadczenia na rzecz podopiecznego fundacji czy stowarzyszenia, zależy od kwalifikacji prawnej świadczonej pomocy. Organizacja, mająca w statucie zapisaną pomoc społeczną, może podjąć decyzję, że konkretne świadczenie na rzecz danej osoby jest dokonywane w ramach pomocy społecznej. Wówczas będzie ono korzystało ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa wyżej. Należy jednak pamiętać o konieczności odpowiedniego zapisu statutowego, oraz o samej istocie definicji pomocy społecznej wyżej przytoczonej. Aby poprawnie udokumentować zasadność swoich decyzji o przyznaniu pomocy społecznej, organizacja powinna wypracować procedury temu służące. Według mojej oceny powinien być to Regulamin przyznawania pomocy społecznej, oraz ustalenie i stosowanie odpowiedniej formuły zarządczej - przykładowo: uchwała zarządu, uchwała komisji ds. pomocy społecznej itp. Proszę pamiętać, że podopieczny korzystający z takiego świadczenia, korzysta ze szczególnego przywileju jakim jest zwolnienie od zapłaty podatku. Dlatego też organizacja powinna dołożyć należytej staranności, aby zadbać o właściwy ład dokumentacyjny w tej kwestii.

Zaprezentowane stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów: ITPB2/415-951/10/ENB, IPPB2/415-171/10-4/MK.

autor: Izabela Szymańska doradca podatkowy nr wpisu 01008

       

 

 

 
O tym, jakie procedury podatkowe zastosować w indywidualnej sprawie będzie decydował każdorazowo rodzaj podstawy prawnej, na podstawie której pieniądze lub rzecz zostaną podopiecznemu przekazane.


drukuj wyślij emailem