drukuj zamknij podgląd

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO INTERNETOWEJ KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO "OSWOIĆ PODATKI" IZABELA SZYMAŃSKA I WSPÓLNICY. 

 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług doradztwa podatkowego drogą elektroniczną, z wykorzystaniem Internetu, poprzez portal www.oswoicpodatki.pl  .
 2. Regulamin określa zasady polityki prywatności, stosowane w portalu www.oswoicpodatki.pl  .

§ 2.

 1. Portal www.oswoicpodatki.pl  jest obsługiwany przez Internetową Kancelarię Doradztwa „Oswoić Podatki” Izabela Szymańska i wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku przy ul. Księdza Robaka 63 , kod pocztowy  80-119, zwaną dalej IKDP "OSWOIĆ PODATKI".
 2. IKDP "OSWOIĆ PODATKI" świadczy usługi doradztwa podatkowego poprzez doradców podatkowych.

§ 3.

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204) .

§ 4.

Usługi świadczone są w formie elektronicznej, za pośrednictwem Internetu poprzez ABONAMENT lub poprzez POGOTOWIE PODATKOWE.

 

 II.   USŁUGI ŚWIADCZONE POPRZEZ ABONAMENT.

 § 5.

 1. Usługi doradztwa podatkowego świadczone w systemie ABONAMENT skierowane są do przedsiębiorców, notariuszy, biur rachunkowych oraz fundacji i stowarzyszeń, zwanych dalej Klientem. 
 2. Usługa doradztwa podatkowego w systemie ABONAMENT obejmuje okres kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych.

§ 6.

 1. Aby wykupić usługę doradztwa podatkowego poprzez ABONAMENT, najpierw należy dokonać rejestracji w portalu. Rejestracja jest bezpłatna i oznacza :
   
  • zaznajomienie się i akceptację Regulaminu Świadczenia Usług Doradztwa Podatkowego Internetowej Kancelarii  Doradztwa Podatkowego "Oswoić Podatki" Izabela Szymańska i wspólnicy spółka komandytowa;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym,  przez Internetową Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Oswoić Podatki” Izabela Szymańska i wspólnicy spółka komandytowa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji zamówienia, a w szczególności na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
 2. Po dokonaniu rejestracji należy zalogować się na swoje konto Klienta, oraz dokonać wyboru właściwego ABONAMENTU, a także dokonać wpłaty na konto bankowe Internetowej Kancelarii  Doradztwa Podatkowego "Oswoić Podatki" Izabela Szymańska i wspólnicy spółka komandytowa.

 3. Do zawarcia umowy dochodzi automatycznie po spełnieniu warunków określonych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 8 niniejszego Regulaminu.
 4. Odpowiedzi na pytania udzielane są w ramach indywidualnego konta Klienta i przesyłane są na adres e-mailowy  wskazany w formularzu rejestracyjnym. 
 5. Rodzaje ABONAMENTÓW , zakres świadczonych usług oraz  wysokość honorarium w konkretnym Abonamencie opisane są na stronie ABONAMENT niniejszego portalu. Informacje tam zawarte stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 

 

 III.   USŁUGI ŚWIADCZONE POPRZEZ POGOTOWIE PODATKOWE.

 § 7.

 1. Usługi doradztwa podatkowego świadczone poprzez POGOTOWIE PODATKOWE, skierowane są do osób prywatnych, przedsiębiorców, notariuszy, biur rachunkowych, oraz  fundacji i stowarzyszeń, poszukujących jednorazowej pomocy w rozwiązaniu swojego problemu podatkowego, zwanych dalej Klientem. 
 2. Aby uzyskać jednorazową poradę podatkową najpierw trzeba dokonać rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i oznacza :
  • zaznajomienie się i akceptację Regulaminu Świadczenia Usług Doradztwa Podatkowego IKDP "OSWOIĆ PODATKI" ;

  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym,  przez IKDP "OSWOIĆ PODATKI", zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji zamówienia, a w szczególności na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.

 3. Po dokonaniu rejestracji, należy wypełnić i przesłać na nasz adres e-mailowy formularz podatkowy;
 4. Sprawa zostanie przydzielona doradcy podatkowemu, który zapozna się z nią i zaproponuje honorarium za udzielenie porady oraz wskaże termin udzielenia odpowiedzi. 
 5. Po akceptacji zaproponowanych warunków finansowych i terminu udzielenia porady bądź opinii,  należy dokonać wpłaty honorarium na konto bankowe Internetowej Kancelarii  Doradztwa Podatkowego "Oswoić Podatki" Izabela Szymańska i wspólnicy spółka komandytowa.
 6. Do zawarcia umowy dochodzi automatycznie po spełnieniu warunków określonych w punktach poprzedzających  niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 8 niniejszego Regulaminu. 
 7. Odpowiedzi na pytania udzielane są w ramach indywidualnego konta Klienta i przesyłane są na adres e-mailowy  wskazany w formularzu rejestracyjnym. 
 8. Zakres świadczonych usług poprzez POGOTOWIE PODATKOWE, wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz inne opisane są na stronie POGOTOWIE PODATKOWE niniejszego portalu. Informacje tam zawarte stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.  
 9. W ramach wykupionej porady Klient ma  prawo do pytań dodatkowych związanych ze swoją sprawą, w ramach zgłoszonego stanu faktycznego, przedstawionych w ciągu siedmiu dni od daty udzielenia odpowiedzi.


IV. PRAWO ODMOWY ZAWARCIA UMOWY LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ IKDP "OSWOIĆ PODATKI" 

§ 8.

 1. IKDP "OSWOIĆ PODATKI " ma prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 2. IKDP "OSWOIĆ PODATKI" każdorazowo odstąpi od zawartej umowy, jeżeli Klient będzie oczekiwał doradztwa niezgodnego z przepisami prawa, bądź dostarczy treści o charakterze bezprawnym.
 3. IKDP "OSWOIĆ PODATKI"  ma również prawo odmowy udzielenia porady lub opinii podatkowej, w przypadku gdy jej treść powodowałaby naruszenie prawa.
 4. W sytuacjach, określonych w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu IKDP  poinformuje Klienta o fakcie rozwiązania umowy w ciągu 3 dni od daty otrzymania zapytania z zastrzeżeniem paragrafu 11 niniejszego Regulaminu.
 5.  W przypadkach określonych w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu IKDP "OSWOIĆ PODATKI" zachowuje prawo do 50 % otrzymanego wynagrodzenia.

V.   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA.

§ 9.
 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 2. Klient poinformuje o odstąpieniu od umowy składając oświadczenie w tej sprawie drogą internetową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub listem poleconym na adres :  Internetowa Kancelaria Doradztwa Podatkowego "Oswoić podatki" Izabela Szymańska i wspólnicy spółka komandytowa ul. Księdza Robaka 63 80-119 Gdańsk.
 3. Odstąpienie od umowy przez Klienta powoduje jej rozwiązanie.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta,  IKDP "OSWOIĆ PODATKI"  zachowuje prawo do 50 % otrzymanego wynagrodzenia.

VI.   DOSTĘPNOŚĆ PORTALU .

 § 10.

Portal dostępny jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Jednakże IKDP "OSWOIĆ PODATKI"l zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją serwisu. Portal www.oswoicpodatki.pl w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane w/w przerwami.

 

 VII.    DOSTĘPNOŚĆ USŁUG ŚWIADCZONYCH POPRZEZ PORTAL.

§ 11.

 1. Usługi doradztwa podatkowego świadczone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni wolnych od pracy, niedziel i świąt,  w godzinach od 9:00 do 13:00, z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu.
 2. Wszelkie zgłoszenia dokonywane po godzinie 13.00 w danym dniu, załatwiane są w pierwszym dniu roboczym, przypadającym po dniu zgłoszenia z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu.
 3. Portal  zastrzega sobie prawo do dwudziestu dodatkowych dni  wolnych od pracy w ciągu roku kalendarzowego, poza niedzielami i świętami, a związanych z przerwami urlopowymi. Portal będzie zamieszczał informację o w/w przerwach. 


VIII.   POCZĄTEK BIEGU TERMINU .

§ 12.

 1. Termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu uzyskania przez IKDP "OSWOIĆ PODATKI" pełnych danych od Klienta, dotyczących stanu faktycznego, stanowiącego podstawę do udzielenia porady lub opinii podatkowej.
 2. W przypadku gdy zachodzi konieczność uzupełnienia przedstawionego stanu faktycznego o istotne  dokumenty lub informacje, których brak  uniemożliwia udzielenie odpowiedzi, początek biegu terminu zaczyna się w momencie uzupełnienia  brakujących danych.


IX. HONORARIUM ZA USŁUGI IKDP "OSWOIĆ PODATKI".

§ 13.

 1. IKDP "OSWOIĆ PODATKI" za usługi świadczone poprzez portal pobiera wynagrodzenie.
 2. Wynagrodzenie płatne jest przed wykonaniem usługi w systemie POGOTOWIA PODATKOWEGO.
 3. W przypadku usługi świadczonej poprzez ABONAMENT, jej uruchomienie następuje po zapłacie wynagrodzenia.
 4. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na konto bankowe Internetowej Kancelarii  Doradztwa Podatkowego "Oswoić Podatki" Izabela Szymańska i wspólnicy spółka komandytowa.
 5. IKDP "OSWOIĆ PODATKI"  po wykonaniu usługi, wystawi fakturę VAT i prześle ją na adres Klienta wskazany przy rejestracji.


X.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

§ 14.

 1. IKDP "OSWOIĆ PODATKI" świadczy usługi poprzez doradców podatkowych.
 2. Doradca podatkowy ponosi odpowiedzialność za treść udzielonych porad i opinii na zasadach określonych w ustawie o doradztwie podatkowym z dnia 05 lipca 1996 roku (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 41,poz.213). 
 3. Doradca podatkowy zobowiązany jest na podstawie w/w ustawy do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności doradztwa podatkowego.
 4. Doradcy podatkowi świadczący usługę poprzez portal www.oswoicpodatki.pl nie ponoszą odpowiedzialności za udzieloną poradę lub opinię, jeżeli Klient nie podał wszystkich informacji o stanie faktycznym lub  jeżeli celowo zataił informacje o stanie faktycznym.
 5. Doradcy podatkowi świadczący usługę poprzez portal www.oswoicpodatki.pl nie ponoszą  odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych Klientowi przez portal www.oswoicpodatki.pl w związku ze świadczeniem usług, a w szczególności dotyczy to udzielonych na rzecz Klienta porad i opinii.
 6. IKDP "OSWOIĆ PODATKI" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych/usług drogą internetową, w przypadku, gdy:

  • transmisja nie powiodła się ze względu na awarię sieci, powstałą z winy Operatora;
  • transmisja danych/usług nie powiodła się w wyniku bezpośredniej konsekwencji działań lub zaniechań Operatora, zawinionego przez Operatora braku ciągłości w dostarczaniu usług.  


XI.   REKLAMACJA. 

§ 15.

 1. Klient, który zgłasza zastrzeżenia do wykonanej usługi , ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania  z uwzględnieniem postanowień paragrafu 11 niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacja jest zgłaszana za pośrednictwem portalu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub przesyłką poleconą na adres : Internetowa Kancelaria Doradztwa Podatkowego "Oswoić podatki" Izabela Szymańska i wspólnicy spółka komandytowa ul. Księdza Robaka 63 80-119 Gdańsk.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia  z uwzględnieniem postanowień paragrafu 11 niniejszego Regulaminu.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji usługa zostanie wykonana ponownie bez dodatkowych kosztów w terminie 7 dni od daty uwzględnienia reklamacji z uwzględnieniem postanowień paragrafu 11 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie poinformowany o prawie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

  

 XII.  TAJEMNICA ZAWODOWA.

§ 16.

 1. IKDP "OSWOIĆ PODATKI" świadczy usługi poprzez doradców podatkowych.
 2. Doradca podatkowy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej na zasadach określonych w ustawie o doradztwie podatkowym z dnia z dnia 05 lipca 1996 roku (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 41,poz.213).
 
 XIII. ZASADY ETYKI .
 
 § 17.
 1. IKDP "OSWOIĆ PODATKI" świadczy usługi poprzez doradców podatkowych.
 2. Doradca podatkowy zobowiązany jest do stosowania zasad etyki zawodowej sformułowanych w uchwale Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 3. Portal www.oswoicpodatki.pl stosuje zasady wynikające z Netykiety, która jest niesformalizowanym zbiorem  zachowań i norm  przyjętych do stosowania przez użytkowników sieci Internet.
 
  XIV.   POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 § 18.

 1. Portal www.oswoicpodatki.pl chroni poufność danych osób z niego korzystających, w tym ich danych osobowych. Witryna zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa, portal www.oswoicpodatki.pl wykorzystuje protokół SSL , który pozwala  szyfrować przesyłane dane między użytkownikiem, a serwerem, na którym znajdują się pobierane dane bądź do którego wysyłamy informację. Szyfrowaniu podlegają wszystkie dane, które są przekazywane podczas rejestracji oraz wysyłane od momentu rozpoczęcie procesu logowania. Certyfikat SSL pozwala klientowi (przeglądarce WWW) uwierzytelnić serwer WWW, z którym się łączy. Daje to użytkownikowi pewność, że dane wpisywane w formularzu (np. hasło) trafią do instytucji, która jest posiadaczem certyfikatu.
 3. Portal oswoicpodatki.pl wykorzystuje formularze, które umożliwiają Klientowi zakup usługi. Formularze pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych i identyfikujących daną firmę lub osobę prywatną. 
 4. Informacje pochodzące z formularzy wskazanych w punkcie poprzedzającym niniejszego paragrafu są wykorzystywane do realizacji usługi oraz do wysyłania informacji o naszej Kancelarii i jej usługach. Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych. 
 5. Korzystanie z formularzy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).

 

 XV.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 19.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej portalu www.oswoicpodatki.pl i od tego dnia ma zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem portalu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.